آمرمحاسبه وحواله جات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمرمحاسبه وحواله جات
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی مالی و بودجه
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون محاسبه و معاشات  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختارتشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : اجرای حواله های معاشات ومصارفات ، وارسی و نظارت از اجراأت یومیه شعبات وکارمندان مربوط، ملاحظه شد و تائیـد فورمه های حسابی وحواله جات
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
1.    حصول اطمینان از موجودیت تخصیص وبودجه ربع وار وسالانه اداره و ارتباط وهماهنگی متداوم با تماماً ادارات و ریاست ها درمورد اجراء مطمئن وبه وقت وزمان حواله ها.
2.    تحکیم ارتباط با بخش تادیات ریاست عمومی خزائین درمورد اجرای به وقت وزمان حواله ها.
3.    ملاحظه شد وتائید فورمه های حسابی و حواله جات تحت اجرأ.
4.    مدیریت و کنترل از مصارف بودجه عادی و انکشافی جهت اجراآت مفید و ارایه خدمات بهتر بودجه.
5.    تهیه و ترتیب پلان مصرف برای بودجه وزارت به اساس برنامه و به شکل ماهوار.
6.    حصول اطمینان از اینکه کنترول اسناد کافی در فرآیند و سیستم معاشات وجود دارد.
7.    نظارت بر تهیه و ترتیب حواله معاشات و مصارفات و اطمینان از کود گذاری دقیق حواله معاشات و وضع کسرات مطابق به قوانین مالی.
8.    همکاری و ارائه معلومات مطابق به قانون برای مفتشین بانک جهانی و اداره عالی بررسی از مصارف بودجه عادی و انکشافی و دونران تمویل کننده.
9.    همکاری در ترتیب قطعیه سال تمام  راپور عواید وتطـبیق آن به وزارت محترم مالیه؛
10.    همکاری مستمر با مسئولین واحدهای عایداتی وزارت امور داخله غرض جمع آوری عواید این اداره؛
وظایف مدیریتی:
11.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
12.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
13.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
14.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 
15.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
16.    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، حکومت داری، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies