یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

مدیر عمومی وی تی سی و ایمیل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی وی تی سی و ایمیل
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

مدیر عمومی امنیت سایبری

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی امنیت سایبری
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

مدیر عمومی تنظیم ولتاژ برق

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تنظیم ولتاژ برق
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

آمرنرم افزار و سخت افزار

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمرنرم افزار و سخت افزار
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

سکرتررئیس

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    سکرتررئیس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

مدیر یت عمومی ادغام سیستم

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر یت عمومی ادغام سیستم
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

مدیر عمومی دیزاین و انکشاف سیستم

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی دیزاین و انکشاف سیستم
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

مدیر عمومی بررسی سیستم

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی بررسی سیستم
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

 مدیرعمومی نیاز سنجی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیرعمومی نیاز سنجی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

 آمر طرح و ایجاد سیستم

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر طرح و ایجاد سیستم
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

مدیرعمومی حمایت و مراقبت سیستم

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیرعمومی حمایت و مراقبت سیستم
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

 آمررسیده گی به مشکلات سیستم

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمررسیده گی به مشکلات سیستم
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

 آمر تفتیش نظارت سیستم

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تفتیش نظارت سیستم
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

 مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات کندهار، ارزگان، دایکندی، زابل


لایحه وظایف پست های خدمات ملکی طور متحدالشکل
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات ننگرهار، پروان، کاپیساه، کنرها، نورستان، لغمان

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی طور متحدالشکل
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

 مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات پکتیا، غزنی، پکتیکا، وردگ، خوست، بامیان، لوگر

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی طور متحدالشکل
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات هلمند، فراه، نیمروز، هرات، غور، بادغیس

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی طور متحدالشکل
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات کندز، بدخشان، تخار، بغلان

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی طور متحدالشکل
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات کندز، بدخشان، تخار، بغلان

Pagination