آمرنرم افزار و سخت افزار

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمرنرم افزار و سخت افزار
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس زیر بنا ها    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       هدف وظیفه:  ترتیب پلان تجدید نرم افزار ها و سخت افزار ها به منظور آپدیت نمودن سیستم های وصل شده در مطابقت به پالیسی های تعیین شده.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب، تثبیت و نیاز برنامه های کمپیوتری و پروگرام های مورد ضرورت برای کمپیوتری.
2.    ترتیب و تنظیم لیست نرم افزار ها و مشخص ساختن دروره حیات آن.
3.    تطبیق برنامه های جدید مطابق فن آوری روز و شامل ساختن آن درسیستم های مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی.
4.    تجدید پروگرامهای نرم افزار ها و سخت افزار ها در کمپیوتر ها و آپدیت نمودن سیستم های مخابره وی
5.    مشخص نمودن سیستم ها در مورد  کاهش مشکلات در بخش سخت افزار ها و نرم افزار.
6.    ارزیابی نمودن فعالیت های بخش سخت افزار و نرم افزار و یاداشت سیستم های از کار افتاده.
7.    آپدید نمودن برنامه های کمپیوتری( سافت افزار و نرم افزار) طبق تقسیم اوقات ترتیب شده .
8.    نصب و فعال ساختن سخت افزارهای بخش مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی جهت استفاده بهتر بخشهای ارزیابی شده.
وظایف مدیریتی:
9.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
10.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
11.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
12.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
14.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخل ریاست و بیرونی به منظور تنظیم فعالیتهای بهتر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته های( کمپیوترساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی ، سایبر سکورتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی: 
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies