آمر تفتیش نظارت سیستم

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تفتیش نظارت سیستم
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس تنظیم معلومات    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:  تفتیش و نظارت از كیفیت سیستم های مخابره وی، تکنالوژی معلوماتی و توسعه آن در  وزارت امور داخله،
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    نظارت و ارزیابی، تضمین كنترول كیفیت و توسعه ظرفیت سیستم ها  در ریاست عمومی مخابره و تکنالوژي وزارت امور داخله.
2.     تفتیش و نظارت در اجرای یک رویکرد تطبیقی جدید در جمع آوری، تحلیل ارقام و معلومات داده شده.
3.    طراحی شاخص های نظارتی بخش مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی و ابزار جمع آوری ارقام و معلومات، پرسشنامه های نظارتی، و غيره موارد.
4.    همکاری در تهیه و ترتیب پلان نظارت و ارزیابی برای سیستم های بخش وزارت امور داخله و تطبيق آن،
5.    همکاری در تهیه و ترتیب چک لست های نظارتی برای سیستم های مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی
6.    سهم گیری فعال در جلسات کاری واحد نظارت و ارزیابی بمنظور ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی در رابطه به پیشبرد امور نظارتی و ارزیابی، سیستم های مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی.
وظایف مدریتی:
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
8.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
9.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخل ریاست و بیرونی به منظور تنظیم فعالیتهای بهتر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: (کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، پروگرامنگ، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکورتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5)نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص داری معلولیت برای افراد داری معلول در صورتیکه  معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
        (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies