مدیر عمومی دیزاین و انکشاف سیستم

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی دیزاین و انکشاف سیستم
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر طرح و ایجاد سیستم     
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          هدف وظیفه: دیزاین نمودن سیستم یا نرم افزار (Software Design Document) در مطابقت به پالیسی های تعیین شده.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    دیزاین و انکشاف سیستم های مخابره و تکنالوژی معلوماتی بعد از سروی بخشهای پلان شده.
2.     مشخص کردن نيازمندی ها، توسعه/ انکشاف و اعتبار سنجی مورد نیاز برای ارائه سیستم های مخابره و تکنالوژی معلوماتی.
3.    ايجاد طرح های جدید و تجدید نظر در طراحی و ديزاين سیستم ها طبق نیاز سنجی صورت گرفته برای تطبیق سیستم ها.
4.    تهیه طرح ها، دیاگرام و نقشه ها به شکل دو بعدی و سه بعدی.
5.    نمونه سازی اولیه بر اساس طراحی سیستم و مشخصات آن (Prototyping)
6.    اداره و مديريت تیم در پروژه های انکشاف سیستم ها و پيگيری پیشرفت کار.
7.    شناسایی و تطبيق پیشرفت های طراحی و ديزاين.مديريت تیم طراحی و توسعه سیستم های موجود و سیستم های جدید.
وظایف مدیریتی:
8.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
9.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
10.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
11.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
13.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخل ریاست و بیرونی به منظور تنظیم فعالیتهای بهتر.
14.    مشارکت و همکاری تخنيکی با تیم.
15.    ايجاد رابطه و هماهنگی با ریاست ها و مدیریت های ذیربط برای تشخیص کامل نیازمندی هر سیستم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: (کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکورتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies