آمررسیده گی به مشکلات سیستم

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمررسیده گی به مشکلات سیستم
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس تنظیم معلومات    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: رسیده گی به مشکلات سیستم های تکنالوژی معلوماتی وزارت وچگونگی راه حل آن 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    رسیده گی بموقع به تمام سیستم های مخابروی تکنالوژی معلوماتی قطعات و جزوتامهای مرکزی و ولایتی وزارت در مطابقت به قوانین و پالیسی های تعیین شده.
2.    شناسائی مشکلات سیستم های مخابروی تکنالوژی قطعات و جزوتامهای مرکزی و ولایتی وزارت.
3.    توظیف پرسونل جهت رفع عوارض مشکلات سیستم ها مطابق پلان مطروحه.
4.    تحقیق و رسیده گی در رابطه به خدمات تکنالوژی معاصر به منظور ایجاد زمینه های تطبیق آن.
5.    ترتیب پلان های وقایوی برای جلوگیری از حالات غیر مترقبه سیستم های مخابروی تکنالوژی قطعات و جزوتامهای مرکزی و ولایتی وزارت.
6.    اشتراک درجلسات وتبادل افکار در رابطه به چگونگی رسیده گی بموقع به حل مشکلات سیستم های مخابروی تکنالوژی قطعات و جزوتامهای مرکزی و ولایتی وزارت.
وظایف مدیریتی:
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
8.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
9.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
10.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخل ریاست و بیرونی به منظور تنظیم فعالیتهای بهتر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های( کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکورتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5)نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص داری معلولیت برای افراد داری معلول در صورتیکه  معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم رهنمود
فورم رهنمود
فورم درخواستی
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies