آمر طرح و ایجاد سیستم

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر طرح و ایجاد سیستم
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس تنظیم معلومات    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: طراحی و توسعه سیستم های موجود و سیستم های جدید مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی در مطابقت به پالیسی وزارت
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    مشارکت در ایجاد طرح و توسعه سیستم های جدید مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی در مطابقت به پالیسی ها، جهت بهبود عملکردها.
2.    مشخص کردن نيازمندی ها، توسعه/ انکشاف و اعتبار سنجی مورد نیاز برای ارائه سیستم های مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی.
3.    ايجاد طرح های جدید و تجدید نظر در طراحی و ديزاين سیستم های جدید مخابره وی و تکنالوژی معلوماتی و مطالعات اولیه امکان سنجی برای تطبیق سیستم ها.
4.    تهیه طرح ها، دیاگرام و نقشه ها به شکل دو بعدی و سه بعدی.
5.    تهيه نمودن اسناد طراحی سیستم یا نرم افزار (Software Design Document)
6.    نمونه سازی اولیه بر اساس طراحی سیستم و مشخصات آن (Prototyping)
7.    اداره و مديريت تیم در پروژه های انکشاف سیستم ها و پيگيری پیشرفت کار.
8.    شناسایی و تطبيق پیشرفت های طراحی و ديزاين.
وظایف مدیریتی:
9.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
10.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
11.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
12.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
14.    مشارکت و همکاری با تیم تخنیکی.
15.    ايجاد رابطه و هماهنگی با ریاست ها و مدیریت های ذیربط برای تشخیص کامل نیازمندی هر سیستم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:( کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکورتی)  از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5)نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص داری معلولیت برای افراد داری معلول در صورتیکه  معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies