سکرتررئیس

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    سکرتررئیس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست زیربناها
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس زیر بناها    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: پذیرش مراجعین، رسیده گی به تیلفونها .تنظیم و ترتیب  ملاقات مراجعین با دفتر معین.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:
1.    تنظیم وظایف ،مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
2.    ترتیب وتنظیم پذیرش مراجعین و تنظیم پروگرام اوقات آن با مقام ریاست؛
3.    تامین ارتباطات تیلفونی مقام ریاست عمومی دفتر به سائر ادارات دولتی و مقام وزارت.
4.    ترتیب، تنظیم وپذیرایی ازمهمانان مقام ریاست عمومی.و مطلع ساختن هدایات مقام به شعبات مربوط.
5.    کنترول ازدفتر کاری ریاست  تنظیم ملاقات ها و تقسیم اوقات ، پذیرش مراجعین، رسیده گی به تیلفونها.
6.    ترتیب و توزیع یاداشت تصامیم و فیصله های مجالس بخش مربوط.
7.    اخذ، تعقیب و ثبت مراسلات  ایکه عنوانی ریاست عمومی  میباشند. حصول اطمینان از تعقیب هدایات توسط شعبات مربوطه؛
8.    تایپ نمودن مراسلات، اسناد و راپورهای که  محرم میباشند.
وظایف مدیریتی:
9.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
10.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
11.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
12.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
14.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخل ریاست و بیرونی به منظور تنظیم فعالیتهای بهتر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالسی عامه، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، تعلیم و تربیه، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، ژورنالیزم) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
          کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می¬باشد.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies