مدیرعمومی تخصیصات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     مدیرعمومی تخصیصات
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله
بخش:    معاونیت بودجه ریاست عمومی مالی وبودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    10
گزارشده به:    آمربودجه عادی 
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :  مدیریت، نظارت و کنترول از اجرای تخصیصات بودجه عادی در مطابقت با بودجه منظور شده و تعهدات موجود از جانب دونران 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی :
•    درخواست تخصیصات از وزارت مالیه در مطابقت با بودجه منظور شده ، در فصول ، فـنـد ها و برنامه های مشخص وزارت؛
•    تخصیصات را طبق شرایط قرار داد ، نورم معاشات و مصارفات با در نظر داشت مقررات مالی مطابق چک لست معین تهیه و ترتیب نموده و ارسال آن جهت طی مراحل قانونی به ریاست بودجه وزارت مالیه.
•    حصول اطمینان از ثبت بودجه منظور شده، تخصیصات صادر شده و همچنان سایر اسناد لازمه برای اجرای تخصیصات و همکاری در توسعه و اجرای طرزالعمل های اصلاحی ارسال شده از طرف وزارت مالیه.
•    ثبت تمام تخصیصات اخذ شده از وزارت مالیه درکمپیوتر و نظارت برحفظ و نگهداری کاپی اصل تخصیصات در دوسیه و استفاده از سیستم مدرن فایلینگ غرض بهبود در اجراات یومیه  و حفظ اسناد مالی و بودجه.
•    کنترول پروسه مصارف تخصیصات واصله  به منظور تطبیق پلانهای مالی بودجه عادی، تهیه و ترتیب جدول مقروضیت های وزارت.
•    مرور بر بودجه عادی به شکل دوامدار و تحلیل ضرورت های بودجوی ، همکاری درتشخیص موانع که باعث عدم تطبیق بودجه به اساس برنامه ها در هنگام تطبیق می گردد ، وارائه طرح ها و تدابیردرست جهت رفع موانع وتهدیدات.
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای مالی و بودجوی وزارت مالیه.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد،  مالی وبانکی،مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies