مدیر عمومی پلان گذاری وگزارش دهی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی پلان گذاری وگزارش دهی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت وامورداخله 
موقعیت پست:    مرکزی
بخش:    ریاست عمومی مالی و بودجه
تعداد پست:    3
گزارشده به:    مسوول هماهنگی ولایتی 
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : تهیه وترتیب پلان ها و گزارشات در هماهنگی با واحدهای مالی و بودجوی مرکزی و ولایتی
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
1.     راجع نمودن راپورمعاشات، اضافه کاری، سفریه و سایر امتیازات جزوتامهای مرکزی در مطابقت به قوانین و طرزالعمل ها.
2.    تکثیر  فرامین، احکام مقرره،  پالیسی و سایر اسناد مالی به جزوتامهای مرکزی و ولایتی.
3.    جمع آوری اسناد، رهنمودها و قوانین مالی وحسابی ازمنابع داخلی وخارجی جهت تقویه طرزالعمل های آمریت پلان و هماهنگی ولایتی.
4.    ارزیابی و مطالعه تثبیت نیاز مندی صورت گرفته از صنوف خدمت از مرکز و ولایات که غرض پیشنهاد بودجه سالانه مواصلت مینماید.
5.    تحلیل عمومی ارقام مالی، تعهدات دونران وتحلیل بعضی موضوعات مالی برای استفاده مراجع مختلف.
6.    تامین سیستم گزارش دهی منظم فعالیت های واحد اولی ودومی عرضه خدمات  مالی و بودجوی ، ارتباط با موسسات داخلی وخارجی درامور مالی وبودجه مطابق پالیسی های  منظور شده وزارت.
وظایف مدیریتی:
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره
8.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
10.    هماهنگی با تمام بخشهای وزارت بمنظور جمع بندی تمام ارقام واسناد مالی و حسابی بخشهای مرکزی و ولایایتی.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، ACCA اقتصاد، پالسی عامه، حقوق، علوم سیاسی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies