کارمند مسلکی سیستم افمس

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی سیستم افمس
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    معاونیت  محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    3
گزارشده به:    مدیر عمومی افمس
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : ارسال تمام حواله جات  به وزارت مالیه با در نظر داشت جدول حسابات کود گذاری و ثبت سیستم افمس و حصول اطمینان از اجرای معاشات مطابق سیستم APPS ( افغان پرسونل پی رول سیستم).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    همکاری در مدیریت و سیستم افمس در ریاست عمومی مالی و بودجه و حفظ و مراقبت از آن.
•    همکاری در نظارت و کنترل بر مصرف بودجه در همکاری با ریاست بودجه ریاست عمومی مالی و بودجه و رفع نواقصات بوجود آمده.
•    تهیه و ترتیب گزارش های مختلف از مصرف بودجه به تفکیک ریاست ، به اساس فند کود دونر ، به اساس برنامه و فصل وار.
•    ثبت تمام حواله جات ( معاشات و مصارفات) وزارت امور داخله به سیستم افمس در مطابقت به جدول حسابات.
•    همکاری در مدیریت سایر سیستم های مالی موجود در ریاست عمومی مالی و بودجه مخصوصا سیستم APPS .
•    مشوره دهی به کارمندان یا مراجعین ازطریق سلسله فعالیتها دیدارمستقیم یا تماسهای تلیفونی بمنظور استفاده بهتر از سیستم افمس.
•    اشتراک درجلسات سمینار ها وورکشارپ های آموزشی در مورد سیستم افمس و سایر سیستم ها در داخل وخارج وزارت.
•    همکاری در مدیریت و نظارت بر اجرای معاشات از سیستم APPS ( افغان پرسونل پی رول سیستم).
•    همکاری با مدیر عمومی سیستم افمس در حصول اطمینان از فعال بودن سیستم افمس در مرکز و ولایات.
•    همکاری با مدیر عمومی افمس غرض ارائه سمینارها و ورکشاپ های آموزشی در مورد سیستم افمس و APPS برای مسئولین مالی در مرکز و ولایات.
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، حکومت داری، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies