تماس با ریاست مطبوعات و روابط عامه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
       
طارق "آرین" سخنگوی  وزارت امور داخله ۰۷۰۰۹۹۲۰۷  
معلومات عمومی   ۰۲۰۲۲۰۱۷۵۸