تماس با ریاست مطبوعات و روابط عامه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی  
عبدالنافع "تکور" سخنگوی  وزارت امور داخله 0789838889    
معلومات عمومی   0202201758