منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۲۲:۲۱

کابل

Background image

 آمر اپس

معلومات کلی پست:
عنوان وظیفه:    آمر اپس  
بست:  3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
ولایت:   کابل 
موقعیت پست:    ریاست عمومی پیژنتون
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون ملکی ریاست عمومی پیژنتون و یا هر نماینده دیگری که توسط آمر مافوق نظر به زمان تعیین می شود.

گزارش گیر از:    قدمه های تحت اثر
----------------------------------------------------------------------------------------------------- . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۵۵

کابل

Background image

هماهنگ کننده مالی

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده مالی 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

کمپیوتر کار مدیریت ع تنظیم تعلیمات

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • 1- پایبند به حاضری بوده وظایف سپرده شده را عندالموقع اجراء نموده از صورت اجراأت خویش همزمان به آمرین مربوطه . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

سکرتر مقام قوماندانی ع تعلیم وتربیه

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

 سکرتر قوماندان عمومی تعلیم وتربیه دارای وظایف ومکلفیت های ذیل میباشد .

  • 1- اوامر وهدایات شفاهی ورسمی . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

اعضا مسلکی مدیریت ع تثبیت نیازی مندهای تعلیمات

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

1-اعضای مسلکی موظف است که تمام اسنا د و مدارک تثبیت نیازمندیهای تعلیمی مراکزاساسی و اختصاصی را جمع آوری وکارشناسی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

عضو مدیریت ع حقوق

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • 1_ترتیب پلانهای حقوقی برای مراکزتعلیمی بطورماهوار ، ربعوار ، ششماه وسالانه بعد از تائید مدیریت  ومقامات ذیصلاح . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

مدیریت عمومی ساختار نصاب تعلیمی

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • - کنترول ، سوق واداره ورهنمایی پرسونل تحت امربمنظوراجرای وظایف درساحه تحت مسئولیت .
  • - ازتطبیق احکام ، مصوبات . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

مدیریت عمومی کورسهای اختصاصی

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

_ تنظیم کورسهای مسکلی واختصاصی درمرکزومراکزتعلیمی .

_ ایجاد دیتابس ثبت اسناد مداومین مراکزتعلیمی .

_ رهنمائی . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۲۲:۲۱

کابل

Background image

 آمر اپس

معلومات کلی پست:
عنوان وظیفه:    آمر اپس  
بست:  3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
ولایت:   کابل 
موقعیت پست:    ریاست عمومی پیژنتون

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۵۵

کابل

Background image

هماهنگ کننده مالی

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده مالی 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۱۱

کابل

Background image

هماهنک کننده تشکیل

    
عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده تشکیل 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل