مدیر عمومی تطبیقات و آرشیف

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تطبیقات و آرشیف  
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی و بودجه
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمردفترداری
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : محاسبه معاشات در امور راپوردهی و تطبیقات، تمام بخشهای وزارت، هماهنگی با مستوفیت ها و بانک مرکزی در ارتباط به فعالیت های تطبیقاتی 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
1.    تحلیل و تشخیص فعالیت های تطبیقاتی غرض حصول اطمینان از موجودیت هماهنگی کامل میان فعالیت های این بخش با جدول محاسبات.
2.    بررسی از تامین ارتباط و هماهنگی با وزارت های مربوطه و مستوفیت های ولایتی دررابطه به تطبیقات رسیدات.
3.    تامین ارتباط و همکاری با بانک مرکزی دررابطه به فورم گزارش بانکی و شرایط محتویات غرض تطبیقات بانکی.
4.    تهیه گزارشات مالی و قانونی و مدیریت کارمندان بخش مربوطه و منابع فزیکی جهت تحقق پلان کاری سالانه و اهداف بودجوی.
5.    فهرست اسناد واصله از رياست های مربوطه به ارشيف جهت حفظ و نگهداری .
6.    حفظ اسناد طی مراحل شده و محرم بودن آن، به دسترس قراردادن اسناد به آمر بخش طبق لزوم دید.
وظایف مدیریتی:
7.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
8.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
10.    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، ادبیات، تعلیم و تربیه ، پالیسی عامه، ارتباطات، حکومت داری، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت منابع بشری) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies