آمر دیتابیس سیستم افمس

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر دیتابیس سیستم افمس  
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت پلان و برنامه ریاست ع مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    
گزارشده به:    معاونیت پلان و برنامه 
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختا تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : ارائه حمایت تخنیکی تکنالوژی معلوماتی برای تمام مراکز پرداخت معاشات وحواله جات از طریق بازدید ساحات در کابل وسفر به ولایات جهت حصول اطمینان از فعال بودن مناسب سیستم افمس و سایر سیستم های موجود در نصب و تنظیم ابزارو اپلیکیشنها، سیستم های عملیاتی در کمپیوتر.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
1.    مدیریت سیستم سرورها ,اکتیو دایرکتوری,سرورهای مربوط به دیتابیس معاشات و سیستم APPS و سایرسرورفایلها . 
2.    مدیریت عمومی سیستم های مالی موجود در ریاست عمومی مالی و بودجه مخصوصا مدیریت سیستم افمس در مرکز و ولایات و ارائه راپورهای ضروری به وقت و زمان مناسب برای مقامات وزارت امور داخله با استفاده از سیستم افمس.  
3.    مشوره دهی به کارمندان یا مراجعین ازطریق سلسله فعالیتها دیدارمستقیم یا تماسهای تلیفونی بمنظور ایجاد سیستم رسیده گی به مسایل. 
4.    اشتراک درجلسات سمینار ها وورکشارپ ها داخل وخارج وزارت وارایه گزارش ازنحوه اجراات به امر مافوق وتدویر جلسات با پرسونل مربوطه.
5.    مدیریت و نظارت بر اجرای پروگرامهای دیتابیس APPS در مربوطات ریاست عمومی مالی و بودجه.
6.    تجدید و آزمایش نمودن دیتابیس معاشات  بصورت  مداوم آن و حصول اطمینان از اینکه اطفاهای سرورها و پرزه جات مربوطه آن به درستی حفظ مراقبت میگردد.
7.    حفظ مراقبت از سیستمهای کمپیوتری مخصوصا دیتابیس های وابسته به سیستم افمس
8.    حمایت از اپلیکیشنهای جدید وایجاد کاربران جدید، نظارت از نصب ، حفظ مراقبت و اجراات شبکه های ساحوی سیستم افمس.
9.    همکاری درنصب و تنظیم برنامه های موجود سخت افزارو نرم افزار های شبکه های موجود و سایر اجزای آن .
10.    تهیه و ترتیب راپور صورت مصرف بودجه به تفکیک ریاست ها ، به اساس فند کود دونران ، به اساس برنامه و بشکل فصل وار.
وظایف مدیریتی:
11.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
12.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
13.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
14.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 
15.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
16.    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، حکومت داری، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies