آمر Core IMS( دیتابیس معلومات خود کار)

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر Core IMS( دیتابیس معلومات خود کار)
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست  تنظم اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس اداره عینیات  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه:تنظیم از  ادخال، اخراج و موجودی عینیات لوژستیکی، حربی و تخنیکی بادرنظرداشت نیازمندیهای لوژستیکی با استفاده از سیستم Core IMS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
•    فراهم آوری دروس تخنیکی، ارزیابی، راپورها، ارتباطات، پروگرام های نرم افزار و داشتن روابط با بخش های مربوطه.
•    حفظ و مراقبت از راجستر نمودن و گزارش دهی پیرامون معلومات های درج شده در سیستم دیتابیس معلومات خود کار.
•    راپوردهی شفاف، به موقع و وجود فزیکی اجناس در داخل دیپو.
•    فراهم آوری تسهیلات لازم آموزشی اپدیت در مورد پروگرام Core IMS به مدیران محاسبه.
•    ثبت اسناد لازمه در سیستم  Core IMS در مطابقت با موجودی اجناس دردیپو.
•    حفاظت و محرم نگهداشتن دیتابیس عینیات حربی و غیر حربی.
•    ایجاد یوزرها به پرسونل مربوطه ریاست اداره عینیات در مطابقت به پالیسی تعیین شده.
•    اپدیت نگهداشتن دیتابیس عینیات حربی و غیر حربی.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    اجرای وظایف در هماهنگی نیروهای ایتلاف و وزارت امور داخله مبنی بر انکشاف پالیسی ها و طرزالعمل ها.
•    اجرای امور در هماهنگی با ریاست محترم عمومی مخابره و تکنالوژی.
•    هماهنگی با مشاورین و مسوولین که در موقعیت های مختلف.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
•    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، پروگرامنگ، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکورتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
•    
1.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
2.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
3.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies