آمریت بودجه انکشافی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت بودجه انکشافی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی و بودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون محاسبه و معاشات
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :ترتیب تنظیم، کنترول پلان مالی و بودجه انکشافی مرکز و ولایات، تقسیم بودجه به واحد های بودجه وی، اخذ تخصیصات و نظارت از اجرای آن 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت ها و مسولیتهای وظیفوی 
وظایف تخصصی :
•    مطالعه متداوم اسناد تقنینی نافذه دارای بارمالی وبودجوی وآگاهی ازتعدیلات آنها که درجریان سال صورت میگیرد. 
•    نظارت ازترتیب فورمه (ب3) تقسیمات بودجه به اساس ولایات وکود های اقتصادی بمنظور اجرای تخصیصات وتادیات.
•    تطبیق رهنمود ها وطرزالعمل های بودجوی جهت تقویت وبهبود بخشیدن اجراآت، سهمگیری فعال درطرح وترتیب بودجه انکشاف سالانه.
•    کنترول فورمه های تخصیصات طی مراحل فورمه های تعدیلات وارسال آن به وزارت مالیه.
•    ترتیب پیشنهادات بودجوی به مقام محترم وزارت ، مقام محترم ریاست دولت وطی مراحل آن. 
•    همکاری مثمر باآمریت بودجه عادی وآمریت پلانگذاری جهت نیل به اهداف پروسه بودجه به اساس برنامه واشتراک درجلسات پشنهاد بودجه سال ها بعدی. 
•    تهیه جداول وگزاراشات درمورد کمبودات بودجوی ، دربخش بودجه انکشافی ودریافت راه حل های مناسب.
•    وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
•    وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حکومت داری، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies