مدیر عمومی مالی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۳۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی مالی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت اموردخله 
بخش:    قوماندانی لوا انتقالات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    قوماندان لوا انتقالات
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : تهیه و ترتیب فورمه جات معاشات، حواله جات، اسناد محاسبوی و حقوق شهدا و معلولین با استفاده از سیستم (Core IMS)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
1.    رسیده گی بموقع تنظیم و ترتیب فورمه جات معاشات، تخصیصات و سایر مسایل پولی.
2.    حصول اطمینان اجرای معاشات ماهوار، همه قدمه ها به رویت فورم های تثبیت شده بعد از طی مراحل و توزیع به موقع.
3.    طی مراحل فورمه جات و تخصیصات بخشهای مرکزی جهت حصول اطمینان.
4.    تهیه  و ترتیب فورمه جات و ارسال آن به بخش مربوطه جهت اجرای حقوق شهدا و معلولین.
5.    کنترول اسناد محاسبوی مالی بخش های مربوطه، بخصوص فورم های (م3 ،م1،م11)و قطعــی فــورم های (م8 ،م7 و م 11) توحیدی .
6.    جرای امورات یومیه، اکمال، توزیع و محاسبه عینیات با استفاده از سیستم (Core IMS)
وظایف مدیریتی:
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
8.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
9.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
10.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفامهه و هماهنگی با  صنوف مختلف مالی و بودجه  در سطح قرارگاه وزارت  وجوانب اجرائیوی سیستم اکمالات غرض افزایش موثریت و کارائی آمریت.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اداره عامه، مدیریت مالی،اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی،اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، ارتباطات، مدیریت و رهبری پالیسی عامه، مدیریت عمومی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری : داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.                       
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5)نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص داری معلولیت برای افراد داری معلول در صورتیکه  معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
  (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies