مدیر عمومی تخصیصات  آمر بودجه انکشافی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تخصیصات
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی وبودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر بودجه انکشافی
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :تهیه و ترتیب تخصیصات مرکزی مطابق به بودجه منظور شده و ثپت کمپیوتری تمام تخصیصات اخذ شده از وزارت مالیه. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت ها و مسولیتهای وظیفوی 
وظایف تخصصی :
•    تهیه و ترتیب تخصیصات مرکزی مطابق به بودجه منظور شده و ثبت کمپیوتری تمام تخصیصات اخذ شده از وزارت مالیه.
•    اجرای تخصیصات مرکزی مطابق جدول تهیه شده از جانب آمر بودجه در مطابقت با درخواست واحد های بودجوی.
•    حصول اطمینان اط شامل بودن تخصیصات مربوطه قبل از انجام پرداخت مصارف و معاشات همچنان مشوره دهی و رهنمایی تمام واحد های بودجودی و اکمالاتی در موارد تخصیصاتی.
•    تطبیق پالیسی ها و رهنمود های بودجوی و ارائه راه های حل در موارد ضرورت تخصیصاتی.
•    ارائه پاسخ به مکاتیب و استعلام ها که به آمریت بودجه مواصلت می ورزد.
•    اخذ راپور بودجه و تخصیصات از سیستم (Afmis) تحلیل وارزیابی راپور بودجه و مراقبت از توازن تخصیصات در تمام سطوح مصارفی مطابق جدول مصارف ترتیب شده و قرار داد های منظورشده.
•    مرور و بررسی تخصیصات صادر شده و اطمینان از کود گذاری در ست و ثبت دقیق بودجه منظورشده و تخصیصات اجرا شده.
•    وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
•    وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حکومت داری، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies