عضو  آمریت کنترول اسناد

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو  آمریت کنترول اسناد
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی لوژستیک
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر کنترول اسنادی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: ملاحظه نمودن تمام اسناد های بخش مالی و لوژستیکی تمام قطعات و جزوتامهای وزارت   ..............................................................................................................................................................................................................................................................      صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
    وظایف تخصصی:
•    ملاحظه وکنترول تمام فورمه جات  بخش مالی و لوژستیکی و سایر اسناد قلمی واصله قطعات و جزوتام های پولیس.
•     راجع ساختن تمام اسناد قلمی و کمپیوتری در صورتیکه در مطابقت به پالیسی جدید لوژستیک، تعلماتنامه ها و قوانین نافذه کشور باشد.
•    ارجاع نمودن اسناد در مطابقت به پالیسی جدید لوژستیک، تعلماتنامه ها و قوانین نافذه کشور باشد، به مراجع زیربط.
•    حصول اطمینان از تهیه مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر اسناد رسمی بخش مربوط.
•    کنترول نظارت از اجرای تمام فورمه جات لوژستیکی و تامیناتی 
•    حفظ و نگهداشت اسناد های طی مراحل شده و بدسترس قراردادان آن به آمر بخش در صورت ضرورت.
    وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های بخش ولایتی و سایر دیپارتمنت های ریاست جهت تحقق اهداف برنامه
................................................................................................................................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته  تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، حقوق و علوسیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، تدارکات، لوژستیک) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
     5 نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت     در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
      5نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies