مدیر عمومی توسعه و انکشاف Core IMS

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی توسعه و انکشاف Core IMS
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
بخش:    ریاست عمومی لوژستیک
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    6
گزارشده به:    آمر Core IMS
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: توسعه و انکشاف سیستم Core IMSجهت سهولت بهتر برای استفاده کننده گان.
................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
1.    بررسی از تمام بخشها(مدیریت لوژستیک) جهت ضرورت استفاده از سیستم Core IMS.
2.    انکشاف دهی برنامه های Core IMSدر مطابقت به پالیسی های تعیین شده.
3.    توسعه سیستم Core IMS و ایجاد سهولت برای استفاده کننده گان.
4.    حصول اطمینان از فعال بودن تمام سیستم ها حین استفاده.
5.    کنترول از سیستم Core IMS بصورت مداوم و رسیده گی بموقع جهت راه های حل.
وظایف مدیریتی:
6.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
7.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
9.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های بخش ولایتی و سایر دیپارتمنت های ریاست جهت تحقق اهداف برنامه
................................................................................................................................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته  تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، پروگرامنگ، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکورتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی 
•    توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه
4.    موارد تشویقی:
موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies