کارمند مسلکی معاشات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل


لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی معاشات 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امورداخله   
بخش:    معاونیت پلان و بودجه ریاست عمومی مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    4
گزارشده به:    آمر معاشات 
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : ملاحظه  و طی مراحل نمودن راپور معاشات منسوبین پولیس و کارمندان ملکی وزارت امور داخله .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•     جمع آوری استحقاق های معاشات اپارات مرکز و راجستر آن در سیستم. 
•    اخذ راپور معاشات تمام بخشهای وزارت امور داخله از سیستم WEB ، EPS..
•    کنترول دقیق و به موقع M41 استحقاق معاشات ادارات و ریاست های وزارت امور داخله.
•    ارتقاء و فراهم آوری زمینه بهبود در پروسه سیستم سازی بخش محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی و بودجه
•    تهیه گزارش تفصیلی از تادیه معاشات پرسونل وزارت امور داخله به مقامات ریاست مالی و بودجه وزارت امور داخله.
•    همکاری فعال با آمریت های ریاست محاسبه و معاشات در خصوص اجراات بهتر کاری شان .
•    راه اندازی پروگرام های آموزشی برای کارمندان ریاست محاسبه و معاشات در بخش های کاری ایشان.
•    ترتیب و ایجاد سیستم معلوماتی اداری MIS جهت دسترسی به معلومات در اسرع وقت.
•    همکاری در انکشاف و استفاده از سیستم APPS .
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه،  حکومت داری، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies