آمر اجرائیه

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر اجرائیه 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی لوژستیک
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس عمومی لوژستیک
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه : مدیریت و انسجام مربوطه به آمریت دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و همچنان تنظیم جلسات، تامین ارتباط
................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    رهنمائی و پیشبرد امور مربوطه به شعبات ریاست مطابق به مقرره و تنظیم فعالیت ها و اجراات ریاست.
2.    ابلاغ فرامین و احکام مقام عالی ریاست جمهوری، مصوبات مجالسی کابینه و شورای وزیران و هدایت مقام وزارت جهت آگاهی و اجراات مطلوب توسط ادارات ذیربط.
3.    تنظیم، ثبت، حفظ و فهرست تمام اسناد و مکاتیب طبق سیستم فایلنگ مدرن ( جدید ) .
4.    تحریر مکاتیب، پیشنهادات و استعلام ¬های اداری مقام ریاست وپیگیری از تحقق احکام، اوامر، هدایات ومصوبات بخش مربوط.
5.    توظیف دریوران جهت حمل و نقل پرسونل، امربران یا صفاکاران غرض انجام امور پاکی و صفائی ریاست.
6.    جمع آوری راجع نمودن تمام اسناد های رسمی و عرایض مراجعین به مراجع مربوطه بعد از اخذ ملاحظه شد رئیس و رسیده گی به حل مشکلات آن.
7.    تهیه  و ترتیب شماره های تماس ، ایمیل ها تمام ریاست ها و قوماندانی امنیه ولایات  جهت هماهنگی وحل موضوعات مالی. 
8.    تنظیم امور مربوط به معتمد جنسی و نقدی ریاست.
9.    تنظیم ملاقات های ریاست با مهمانان داخلی و خارجی و تنظیم جلسات ریاست.
وظایف مدیریتی:
10.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
11.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
12.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
13.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
14.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
15.    مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای وزارت و سایر ادارات دولتی جهت تطبیق اهداف و برنامه های وزارت 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
1.    این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی،  اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، اقتصاد، اداره تجارت، علوم اجتماعی، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، تعلیم و تربیه ، جامعه شناسی، باستان شناسی، مردم شناسی، تاریخ و فلسفه، روان شناسی ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: 
•    داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
•    کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می¬باشد.
3.    مهارتهای لازم:تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه.
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies