مدیر عمومی اجرائیه

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست حفظ مراقبت 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس حفظ و مراقبت    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
           هدف وظیفه: ترتیب پیشنهادات، استعلام، نوشتن مکاتیب، توحیدگزارشات، قرطاسیه باب و تنظیم امور اداری بخش مربوطه.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    تکثیر و توزیع مکاتیب، فرامین، احکام، فیصله ها، یاداشت ها، پروتوکوالها و سایر هدایات مقامات ذیصلاح به شعبات مربوط بعد از اخذ هدایت رئیس مربوطه.
2.     تنظیم جلسات مسلکی و اداری ریاست و اطلاع دهی بموقع به اشتراک کننده گان جلسه.
3.    یاداشت نمودن موضوعات که در جلسات تصمیم گرفته میشود و تکثیر آن به بخش های مربوطه و پیگیری از اجراات آن.
4.    راجع نمودن مکتوبها ،مصوبات ،فیصله ها و سایر اسناد که مواصلت مینماید به مراجع مربوط.
5.    دریافت و ثبت تمام مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر اسناد رسمی که عنوانی ریاست مواصلت می ورزد.
6.    مطالعه مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر اسناد رسمی و ارجاع آن به بخش های مربوطه جهت اجراآت بعد از هدایت رئیس اداره.
7.    تکثیر فرامین، مصوبه ها، هدایات، طرزالعمل ها اوامر مقام ها و ارائه گزارش به مراجع مربوط. و تعقیب آن.
وظایف مدیریتی: 
8.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
11.    مفاهمه و هماهنگی با ادارات ذیربط جهت تحقق اهداف و برنامه های ریاست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:( اداره عامه، مدیریت مالی، جامعه شناسی، باستان شناسی، مردم شناسی، تاریخ و فلسفه، روان شناسی، اداره¬تجارت،  حسابداری،اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت منابع بشری، ارتباطات، مدیریت و رهبری، ادبیات، ژورنالیزم، تعلیم وتربیه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: 
•    داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
•    کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می¬باشد.
3.    مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی ومهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies