کارشناس برنامه ریزی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:      کارشناس برنامه ریزی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت ا مور داخله
بخش مربوطه    ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:     رئیس حمایت معلوماتی                             
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تهیه و ترتیب پلان ها و برنامه های تطبیقی، جمع آوری گزارشات، ثبت تمام معلومات.
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    مطالبه و بررسی گزارشات جمع آوری شده درراستای ترتیب و توحید پلان اداره به تفکیک وظایف امور اداره جهت دست یابی به اهداف مورد نظر اداره.
2.    ترتیب و تنظیم پلان ها در دوسیه های مربوطه به هدف حفظ و نگهداری آن.
3.    ثبت تمام معلومات پلانهای اداره در کمپیوتر جهت حفظ و نگهداری و استفاده آن در هنگام ضرورت.
4.    بدستررس قراردادن گزارشات بخش ها به مقامات بالای در هنگام ضرورت جهت آگاهی شان.
5.    تهیه و ترتیب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، طویل المدت و تکثیر آن به مراجع مربوطه.
6.    ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر در جهت تحلیل و بررسی نیازمندیهای پیشبینی شده برنامه  بخش ها غرض توحید.
وظایف مدیریتی:
7.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
8.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
10.    مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای وزارت جهت انجام بهتر امور فعالیتها
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ،7 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:(پالیسی عامه،  اداره عامه، حکومت داری، مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی، اداره و تجارت ، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مطالعات توسعه)و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یکسال برای حائز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛ 
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies