مدیر عمومی روابط دولتی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     مدیر عمومی روابط دولتی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت ا مور داخله
بخش مربوطه    ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس ارتباطات سازمانی    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تامین ارتباطات و هماهنگی میان وزارت امورداخله و سایر نهاد دولتی به منظور پیشبرد امورکاری.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ایجاد راهکار ها و طرزالعل ها برای پیشبرد امورهماهنگی و ارتباطی میان وزارت امورداخله و سایر ادارات دولتی در زمینه های کاری.
2.    تهیه و ترتیب دیتابیس از تمام نقاط تماس مورد نیاز از سایر ادارات دولتی. 
3.    تأمین ارتباط وظیفوی با معاونیت ها، ریاست های عمومی، ریاست های مرکزی و ولایات با مقام اداره.
4.    تطبیق پالیسی های ارتباطی به منظور بهبود و انعکاس درست فعالیت ها و دست آورد های وزارت.
5.    تهیه و ترتیب میکانیزم منظم ارتباطی جهت تنظیم بهتر امور فعالیتها کاری.
6.    تامین ارتباطات و هماهنگی میان وزارت امور داخله و سایر نهاد های دولتی به منظور پیشبرد امور کاری.
وظایف مدیریتی:
7.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره
8.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
10.    هماهنگی در مورد جلسات، برنامه ها و کنفرانس ها با سایر ادارات دولت
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ،7 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومت داری، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات(فقه وقانون) اداره و مدیریت، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، ژونالیزم، ادبیات، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، ارتباطات، مردم شناسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای حائز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
 تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     کارشناس تحلیل افکار عامه
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت ا مور داخله
بخش مربوطه    ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس حمایت معلوماتی                             
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه:  تهیه و ترتیب  طرح ها در رابطه به موضوعات علمی تحلیل افکار( رفتار و گرایش عامه)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.     تهیه گزارش روزانه و هفته وار از مسایلی که باعث نگرانی و پریشانی افکار عامه می شود.
2.    نظارت و تحلیل  از روند های افکار عامه در رسانه های اجتماعی.
3.    شناسایی و ابراز نظر  از روند های افکار عامه در رسانه های جمعی.
4.    ثبت اسناد در دیتابیس در رابطه به موضوعات امنیتی جهت ردیابی بهتر در رسانه های اجتماعی.
5.    شناسایی افراد بالقوه که توانایی سمت و سو دهی افکار عامه را دارند.
6.    شناسایی افرادی که افکار عامه را به صورت منفی و غلط سمت و سو دهی می کنند.
7.    تهیه و ترتیب  راهکار های مقابله با مخربین و افراد منفی تأثیر گذار روی افکار عامه.
وظایف مدیریتی:
8.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
11.    مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای وزارت جهت انجام بهتر امور فعالیتها
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ،7 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:(جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، اتنوگرافی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری:  داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies