مدیر عمومی اقلام مصرفی و غیرمصرفی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اقلام مصرفی و غیرمصرفی  
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست تنظیم اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیر اکمالات  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: پیشبرد اموراات و ملاحظه اسناد  و فورمه جات بخش اقلام مصرفی و غیر مصرفی 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
         وظایف تخصصی:
•    اکمال و توزیع اقلام مصرفی و غیر مصرفی به قوای پولیس.
•    ترتیب پلان اکمالاتی و توزیعاتی اقلام مصرفی و غیر مصرفی به قوای پولیس.
•    پیشبرد امور محاسبه اقلام مصرفی و غیر مصرفی و تعقیب میعاد و تصفیه قید اقلام مصرفی و غیر مصرفی قوای پولیس در مطابقت به پالیسی لوژستیک و تعلیماتنامه عینیات مشترک.
•    اجرای امورات یومیه، اکمال، توزیع و محاسبه عینیات با استفاده از سیستم (Core IMS).
•    ملاحظه فورمه های درخواستی فورم(14) به اساس ضرورت.
•    قید، ثبت و وضع  اسناد اکمال و توزیع و اتلاف در دفاتر مربوط.
•    ترتیب پلان تثبیت نیازمندی اقلام مصرفی و غیر مصرفی قوای پولیس.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
•    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و همآهنگی با دیپارتمنت های  ریاست عمومی لوژستیک
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، لوژستیک، تدارکات ، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.      تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies