کنترولر دستگاه

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۲۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کنترولر دستگاه
بست:    4
وزارت یا اداره:    آمریت اعمالت خانه 
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر اعمالت خانه 
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه:  کنترول ازفعایتهای های یومیه کارکنان تحت اثر، دستگاه های خیاطی، برش کاری، بخش سفیده باب، تنظیم وتقسیم کار به کارگران فنی و غیرفنی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    تهیه ، ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات و تنظیم فعالیتهای یومیه کارگران سکشن های خیاطی.
2.    توزیع مواد خام (تکه، تار و سایر مواد لازم) مطابق به پلان اعمالاتی به سکشن های مربوطه.
3.    جمع آوری البسه آماده شده از کارگران  بطور یومیه و ارایه راپورهای توحید شده به مدیریت اکمال.
4.    کنترول و اجراات پاکی و نظافت محیط کاری توسط پرسونل.
5.    جلوگیری از دخول اجناس شخصی کارگران به داخل دستگاه.
6.    توزیع وسایل خیاطی و انتقال و سایل غیر فعال به مراجع مربوط.
7.    حصول اطمینان از فعال بودن سکشن های خیاطی و در نظر گفتن دوخت باکیفیت البسه باب.
وظایف مدیریتی:
8.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
9.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
10.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
11.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
13.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخلی جهت اجرای  بموقع فعالیتها 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه ، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، تعلیم و تربیه، جامعه شناسی، باستان شناسی، مردم شناسی، تاریخ و فلسفه، روان شناسی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
•    5نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص داری معلولیت برای افراد داری معلول در صورتیکه  معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
•    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies