مدیر عمومی عینیات حربی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی عینیات حربی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست  تنظیم اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر کور ای ام اس  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تثبیت نیازمندی عینیات حربی و اکمال آن در مطابقت با سیستم Core IMS   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
•    پیشبرد اموراات بخش عینیات حربی در مطابقت به قوانین، پالیسی و اصولنامه ها.
•    درج عینیات حربی در سیستم Core IMS   و توزیع آن از طریق سیستم.
•    تنظیم  فورم های اکمال و توزیع.
•    تهیه و ترتیب اسناد مربوطه در مطابقت به Core IMS در مطابقت با موجودی عینیات در دیپو.
•    حفاظت و محرم نگهداشتن دیتابیس عینیات حربی و غیر حربی.
•    اپدیت نگهداشتن دیتابیس عینیات حربی و غیر حربی.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی با  دیپارتمنت های ریاست محترم عمومی مخابره و تکنالوژی جهت تنظیم امور فعالیتها.
--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
•    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اداره و تجارت، محاسبه و مالی، لوژستیک، تدارکات، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و رهبری، حکومت داری خوب، اداره عامه، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
       تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
1.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
2.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies