مدیر عمومی ترمیم وسایط

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی ترمیم وسایط
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست تنظیم  اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر ترمیمات حفظ و مراقبت
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مدیریت و رهنمائی کارکنان تحت اثر جهت ترمیم وسایط نقلیه سبک و سنگین. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
•    ملاحظه فورمه جات وتثبیت نیازمندی پرزه جات وسایط نقلیه سبک وسنگین.
•    اجرای نیازمندی( پرزه جات) وسایط ترمیم طلب. 
•    اکمال و توزیع پرزه جات، سامان آلات کار و روغنیات وسایط دیزلی و پطرولی.
•     ملاحظه نمودن اسناد و فورمه جات توزیع پرزه جات، سامان آلات و روغنیات و ترمیم وسایط دیزلی و پطرولی.
•    اشتراک در جلسات و ارائیه پیشنهادات جهت انجام بهتر امور فعالیتها.
•    تهیه و ترتیب پیشنهادات، استعلام ها، فورمه جات و تکثیر آن بمراجع مربوطه.
•     ملاحظه اسناد و تسلیم دهی وسایط نقلیه سبک و سنگین بعد از ترمیم.
 وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 وظایف هماهنگی:
•    مفامهه و هماهنگی با آمریت های داخل ریاست و ریاست عمومی لوژستیک جهت تنظیم بهتر امور فعالیتها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اداره و تجارت، محاسبه و مالی، لوژستیک، تدارکات، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و رهبری، حکومت داری خوب، اداره عامه، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
•    (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
•     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies