مدیر عمومی منابع بشری

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی منابع بشری 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست تنظیم اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس  تنظیم اداره عینیات  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مدیریت از امور حاضری پرسونل و ترتیب و تنظیم سوانح و جدول پرسونل 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
•    ترتیب فورمه های کتگوری، ترفیع و تقاعد افسران مطابق قانون ذاتی.
•    ترتیب و تنظیم پیشنهادات در خصوص تبدیل و تقرر افسران و ساتنمنان.
•    اشتراک در پروسه شارلست و امتحانات بستهای کارکنان خدمات ملکی وخدماتی. 
•    ترتیب نمودن کارتوتیک افسران و ساتمنان و مامورین ملکی.
•    قید و ثبت اسناد افسران، ساتمنان و سربازان، کارکنان خدمات ملکی در دوسیه های مربوطه.
•    داشتن معلومات کافی در مورد پرسونل خدمتی ریاست اداره عینیات.
•    ترتیب و تنظیم جداول کسانیکه به تحصیل به مراکز تعلیمی و یا بیرون قرارگاه معرفی میگردد.
•    دایر نمودن سمینار ها و ورکشاپ ها جهت ارتقا ظرفیت پرسونل.
•    تامین نمودن مساعی مشترک با سایر شعبات مقام وزارت امور داخله. 
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های ریاست عمومی منابع بشری و ریاست عمومی پیژنتون جهت پیشبرد امور فعالیتها
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ( اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، پالیسی عامه، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، تعلیم و تربیه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies