مدیر عمومی مفروشات و اثاثیه

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی مفروشات و اثاثیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست تنظیم اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیر اکمالات
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: اجرای تمام اموراات مفروشاتی و اثاثیه باب  با استفاده از سیستم (Core IMS).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
       وظایف تخصصی:
•    اکمال و توزیع مفروشات و اثاثیه به قوای پولیس.
•    ترتیب پلان اکمالاتی و توزیعاتی مفروشات و اثاثیه به قوای پولیس در مطابقت به قوانین و پالیسی های منظور شده.
•    پیشبرد امور مفروشات و اثاثیه و تعقیب میعاد و تصفیه قید مفروشات و اثاثیه قوای پولیس در مطابقت به پالیسی لوژستیک و تعلیماتنامه عینیات مشترک.
•    اجرای اموراات یومیه، اکمال، توزیع و محاسبه عینیات با استفاده از سیستم (Core IMS).
•    ملاحظه فورمه های درخواستی فورم (14) به اساس ضرورت.
•    قید، ثبت و وضع  اسناد اکمال و توزیع و اتلاف در دفاتر مربوط.
•    ترتیب پلان تثبیت نیازمندی مفروشات و اثاثیه قوای پولیس.
•    حفظ و نگداشت اسناد طی مراحل شده با در نظرداشت محرمیت آن.
وظایف مدیریتی:
•     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
•    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    همآهنگی با دیپارتمنت های مختلف ریاست عمومی لوژستیک.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، لوژستیک، تدارکات ، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.         تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies