مدیر عمومی پرزه جات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی پرزه جات
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست تنظیم اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر ترمیمات حفظ و مراقبت
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر)مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مدیریت و رهنمایی کارکنان تحت اثر، ملاحظه جدول و تثبیت نیازمندی پرزه جات وسایط قابل ترمیم ، با استفاده از سیستم (Core IMS).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
•    اجرای امورات یومیه، اکمال، توزیع و پرزه جات با استفاده از سیستم (Core IMS).
•    تهیه پیشنهاد و پیش نویس پرزه جات به آمر مافوق جهت اخذ منظوری.
•    تثبیت نیازمندی پرزه جات وسایط ترمیم طلب که به قوماندانی حمایوی مراجعه مینمایند.
•    بررسی و بازدید از ورکشاپ های ترمیماتی همچنان از شرکت PAE. 
•    تسلیم شد اسناد  و پرزه جات وسایط ترمیم طلب.
•    کنترول از وسایط استردادی که از قطعات پولیس بر میگردد.
•    جمع آوری آمار پرزه جات کارآمد و استردادی از وسایط که قابل استفاده میباشد.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های مختلف جهت پیشبرد امور فعالیتها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اداره تجارت، محاسبه و مالی، لوژستیک، تدارکات، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و رهبری، حکومت داری خوب، اداره عامه، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies