انجینر برق

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر برق
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی تعمیرات 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    3
گزارشده به:    آمر    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:   طرح و دیزان سیستم برق درمطابقت به پلان جهت رسیدن به اهداف مطروحه وزارت                                                                                                                                                                    
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    طرح و ترتيب نقشه هاي برق پروژه های ساختمانی تحت کار، ارزیابی تخنیکی پروژه های تحت کار.
•    ابراز نظر و بررسی از پروژه های تحت باز سازی طبق نقشه تهیه شده و  تمدید برق در ساختمان.
•    همکاری تخنیکی در امورات کاری قرار دادی ها.
•    تهیه و ترتیب پلان  عملیاتی  تخنیکی جهت پیشرفت امورات ساختمانی.
•    طرح و ديزاين سيستم برق داخلي تعميرات مربوط به وزارت.
•    مراقبت از سيستم برق پروژه هاي ساختماني وزارت.
•    ترتيب برآوردهاي اوليه درامور برق تعمیرات مربوط وزارت.
وظایف مدیریتی: 
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی و ارائه مشوره های سودمند برای طرح پلان های دیزاین نقشه های برق این ریاست.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته (انجینری برق ) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی:
•    (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
•    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies