مدیر عمومی تنظیم انسجام اموز فنی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تنظیم انسجام اموز فنی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست حفظ مراقبت 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر فنی و عملیاتی    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
        هدف وظیفه: ترتیب پلان تطبیقی عملی پروژه های ترمیمات جنراتور و برنامه پایداری تاسیسات
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب فورم های معیاری برای انجام برآورد ها و امورات اداری و مالی برنامه حفظ و مراقبت تاسیسات.
2.    ایجاد هماهنگی برای توظیف تیم های سیار (تیم های کنترول و ارزیابی، تیم های آموزش دهی و تیم های مختلط اداره).
3.    ایجاد کورس های آموزشی به منظور ارتقاع ظرفیت پرسونل در بخش های اداری، مالی، تدارکاتی و تخنیکی.
4.    ایجاد کورس های فنی در بخش های جنراتور، ایرکندیشن، برق و آبرسانی برای پرسونل مسلکی و کارکن مسلکی.
5.    ترتیب پلان ها و دیتابیس های مربوط به اداره با درنظر داشت محتوای موضوعات مربوطه و اهداف استراتیژیک اداره.
6.    معیاری سازی دیپوهای جنسی اداره در سطح قطعات و ترتیب ایجاد دیپوها.
7.    ترتیب معیارات و نورم ها برای کنترول کیفیت برای اجرای خدمات حفظ و مراقبت تاسیسات به شکل نوشتاری (کتاب های چاپی).
وظایف مدیریتی: 
8.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره،
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
11.    هماهنگی با آمریت ها و مدیریت های ریاست مربوطه و ادارت همکار.
12.    هماهنگی با بخش های عملیاتی وزارت امور داخله به منظور ایجاد سفر های مشترک کاری به ولایت غرض کنترول و بررسی اجراات و آموزش دهی.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:( انجینر ساختمان، انجینر برق، انجینر آبرسانی، انجینر میخانیک) از موسسات تحصیلی    ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای حائز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور، 
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies