انجینر میخانیک

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر میخانیک 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی تعمیرات 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    3
گزارشده به:    آمر    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:کنترول از  طرح و دیزاین تاسیسات میخانیکی ماشین خانه ها, اطاق های تخنیکی پروژه ها مطابق نورم جدید شبکات انجنیری                                                                                                                                                             
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    ارزیابی تخنیکی پروژه های تحت کار ریاست در مطابقت به اهداف تعیین شده.
•    ترتیب گزارش های تحلیلی پروژه های انجینری که شامل: طرح های اولیه ، محاسبه، هزینه و تجهیزات.
•    اجرای وظایف انجینری تخنیکی( وسایل و اجزای میخانیکی، ماشین ها، تجهیزات ترانسپورتی، کنترول های محیط زیستی، مواد، وسایل و ماشین آلات)
•    حصول اطمینان از انکشاف و حفظ معیار های قبول شده عرضه خدمات جامع انجینری، مراقبتی و میخانیکی در تمام دستگاه ها.
•    رهنمایی و کنترول پروژه های انجینری میخانیکی و تکمیل آن مطابق به معیارات از قبل تعیین شده، 
وظایف مدیریتی: 
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مدیریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی با تمام دیپارتمنت های ریاست جهت تطبیق  پلان های ساختمانی و تعمیراتی. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس از رشته( انجینری میخانیک) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
        موارد تشویقی:
•    (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
•    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies