مدیر عمومی اعاشه

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اعاشه
بست:    4
وزارت یا اداره:    ریاست عمومی لوژستیک وزارت امورداخله 
بخش مربوطه:    آمریت دایره مرکز
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر دایره مرکز
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
هدف وظیفه :   کنترول، نظارت و اداره و اجرای تمام امورات اعاشوی آمریت دایره مرکز.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
1.    اکمال مواد اعاشوی و اجناس لوژستیکی در محضر هیئات معاینه و جابجا نمودن آن در دیپوی مربوطه.
2.    پیگیری ازچگونگی امور محاسبه، توزیع ، استرداد ومصارف اجناس اعاشوی مربوطه .
3.    آماده نمودن  اسناد دفتر جهت کنترول وتفتیش اسنادی مقام محترم وزارت امور داخله .
4.    انجام امورمحاسبه عينيات  اعاشوی مطابق تعليمات نامه  و کنترول از مهر و لاک دیپوها.
5.    حفاظت ونگهداري دیپوهای عينيات ، و کنترول  آشپزخانه ها وطعامخانه ها به طور همه روزه
6.     تنظیم و استفاده قانوني ومصرف درست مواد اعاشوی. ترتیب پلان توزيع مواد اعاشوی در  مطابقت به قوانین و طرزالعمل ها 
7.    ترتیب فورمه های درخواستی (14) به اساس ضرورت. قید و ثبت اسناد اکمال و توزیع در دفاتر مربوط.
8.    ترتیب و تنظیم لیست طعام به اساس جدول موسمی مطابق قراراداد.
9.    ترتیب و ارسال اسناد مصارفاتی ، معیادی و تلف شده به مراجع مربوط وکنترول از جابجا نمودن مواد اعاشوی و ظروف به داخل دیپوها.
وظایف مدیریتی:
10.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
11.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
12.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
14.    مفامهه و هماهنگی  با  صنوف مختلف در سطح قرارگاه وزارت  وجوانب اجرائیوی سیستم اکمالات غرض افزایش موثریت و کارائی 
---------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی:حد اقل لیسانس  در یکی از رشته های: (اقتصاد،  اداره و تجارت ،اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، تعلیم و تربیه، جامعه شناسی، باستان شناسی، مردم شناسی، تاریخ، فلسفه و روانشناسی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 تجربه کاری:  داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
2.    مهارت های لازم:
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی 
توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه 
3.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies