کمیته تخنیکی بورد نصاب مدیریت عمومی نصاب تعلیمی و تحصیلی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۵:۵۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کمیته تخنیکی بورد نصاب مدیریت عمومی نصاب تعلیمی و تحصیلی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست نصاب  
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    3
گزارشده به:    مدیریت عمومی نصاب تعلیمی و تحصیلی    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
         هدف وظیفه: مطالعه نصاب های تعلیمی، تحصیلی، با در نظرداشت نیاز مندی های آموزشی پولیس و پالیسی تائید شده وزارت.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
•    وظایف تخصصی:
•    کارشناسی مسوده نصاب تعلیمی و تحصیلی از لحاظ تخنیکی بادرنظرداشت شرایط تعلیمی و تحصیلی، نیازمندیهای محیطی و سایر عوامل.
•    شناسایی رتب تخصص و ساحه کاری پولیس ملی در رابطه به نیاز مندی مشخص برنامه آموزشی.
•     دستیابی به نصاب های معیاری مطابق نیازمندی پولیس ملی و ابراز نظر در رابطه به آن.
•      تحلیل و ارزیابی، نیازمندیهای تعلیمی و تحصیلی  و ارسال آن  به کمیته مسلکی بورد نصاب تعلیمی.
•    وظایف مدیریتی: 
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
•    وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های تعلیمی و تحصیلی جهت غنامندی نصاب تعلیمی پولیس ملی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
•    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:( حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ادبیات(دری و پشتو) تعلیم و تربیه، اداره عامه، اداره و پالیسی عامه) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
•    مهارت های لازم:
•     تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
•    موارد تشویقی:
•     (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
•    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Documents

fwrm_drkhwasty_hdyd_3.pdf

Related VacanciesShow all

Back to vacancies