مدیر عمومی البسه و قرطاسیه

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل


لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی البسه و قرطاسیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    آمریت دایره مرکز/ ریاست عمومی لوژستیک/ وزارت امورداخله
بخش مربوطه:    آمریت دایره مرکز
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر دایره مرکز
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : ملاحظه نمودن فورمه جات، جهت اکمال البسه باب و قرطاسیه باب با استفاده از سیستم Core I MSدر حطیه آمریت دایره مرکز.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت  ومسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب پلان تثبیت احتیاج البسه و قرطاسیه به اساس تعلیماتنامه و پالیسی لوژستیک استحقاق قانونی.
2.    ترتیب پلان اکمال و توزیع البسه و قرطاسیه و اخذ منظوری مطابق به تشکیل منظور شده به اساس اسناد قانونی.
3.    کنترول از اکمال و توزیع اجناس که توسط معتمد صورت میگیرد.
4.    ملاحظه فورم (14) جزوتام ها و طی مراحل قانونی مطابق به اوامر آمر دایره مرکز.
5.    ملاحظه (فورم 11) توزیع و استرداد که به اساس (فورم 14) ترتیب شده است.
6.    کنترول از ثبت اسناد (فورم 11) توزیع شده به دفاتر (فورم4) و (فورم 2) محاسبه البسه و قرطاسیه.
7.    کنترول و بررسی از دیپوی البسه و قرطاسیه ، ترتیب تنظیم اجناس به جاهای مناسب، پاکی و صفایی دیپو که توسط معتمد انجام میابد.
8.    اشتراک در جلسات و کنترول از نصب جدول عینیات به داخل دیپو و مراقبت از وضع امینی دیپوها.
9.    کنترول از مهر و لاک دیپو در محضر هئیت معاینه، اجرای اموراات یومیه، اکمال، توزیع و محاسبه عینیات با استفاده از سیستم CORE IMS))
10.    وظایف مدیریتی:
11.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
12.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
14.    وظایف هماهنگی:
15.    مفامهه و هماهنگی  با  صنوف مختلف قرطاسیه و البسه و در سطح قرارگاه وزارت  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی:حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (لیسانس در اداره و تجارت ، محاسبه و مالی، اقتصاد؛بودجه ریزی ) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
تجربه کاری:  داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
2.    مهارت های لازم:
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی 
توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه 
3.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies