استاد لسان دیپارتمنت تعلیمات عمومی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل


لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    استاد لسان دیپارتمنت تعلیمات عمومی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    معاونیت تدریسات/ قوماندانی اکادمی پولیس شهید سترپاسوال عبدالرازق
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    4
گزارشده به:    آمر دیپارتنمنت تعلیمات عمومی    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: تدریس لسان انگلیسی در مطابقت به نصاب تعلیمی برای محصلان قوماندانی اکادمی پولیس ملی
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    پیشبرد دروس لسان برای محصلان مطابق موازین علمی، نصاب تعلیمی و مفردات-آموزشی.
2.    تهیه و ترتیب مواد ممد درسی برای پیشبرد برنامه آموزشی و ارایه پیشنهادات سالم در رابطه به امور علمی تحقیقاتی اداره.
3.    شناخت و آشنایی از خصایص هریک محصلان به منظور جهت بخشیدن به طرح های آموزشی.
4.    کنترول از وظایف درسی محصلان و تجویز رهنمایی های لازم به آنها.
5.    رعایت اصل شاگرد محوری در اجرای برنامه آموزشی برای محصلان.
6.    رعایت الزامات شرعی، قانونی و سیاسی حاکم در تهیه مواد ممد درسی برای محصلان.
7.    اجرای تحقیق علمی به منظور حل مسایل مطرح از مجرای علمی.
8.    ترتیب و تنظیم نتا یج امتحانات هرسمستر و امتحانات صنفی متعلمین به مدیر دیپارتمنت.
9.    کنترول از حاضری متعلمین در ایام تدریس و ثبت آن درژورنال ها.
10.    پیشبرد امور نگرانی یک صنف غرض تهیه وترتیب نتایج امتحان و ارائیه آن به وقت وزمان معین به دیپارتمنت.
وظایف مدیریتی: 
11.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
12.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
14.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخلی جهت تحقق اهداف و برنامه ها.
15.    همکاری همه جانبه در تهیه وترتیب پلان های تعلیمی ومفردات درسی با اداره طبق ضرورت در ایام سال تعلیمی و ایام رخصتی.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: تعلیم و تربیه (ادبیات انگلیسی) ادبیات(ادبیات انگلیسی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies