انجینر ساختمانی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر ساختمانی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی تعمیرات 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    5
گزارشده به:    آمر    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: تطبیق پروژهای ساختمانی درمطابقت به معیارهای از قبل تعین شده مطابق نقشه های ساختمانی .                                                                                                                                                               
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    ترتيب اسکيچ ها وتفصیلات لازم پروژه ها درامور مهندسي، طرح وترتيب نقشه هاي ساختمانی پروژه ها.
•    ارزیابی تخنیکی ( دیزاین سترکچر ) پروژه های تحت کار.
•    مراقبت از تمام امور ساختمانی از لحاظ انجینری  وحصول اطمینان از  تطبیق پروژه های مربوطه مطابق نقشه های دیزاین شده.
•    ابراز نظر و بررسی از پروژه های تحت باز سازی طبق نقشه طرح شده  در بخش انجنیری جهت اجراآت بهتر امور ساختمانی.
•    تدقیق مواد ساختمانی پروژه ها با در نظر داشت  نورم های تثبیت شده ساختمانی با در نظرداشت  طرح مقررات و کودهای ساختمانی.
•    هماهنگی لازم تخنیکی با مهندس در طرح و دیزاین ساختمان ها قبل از آغاز کار.
•    طراحی سه بعدی و دو بعدی ساختمان و برآورد حجم  کاری مهندسی.
   وظایف مدیریتی
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های ریاست جهت انجام بهتر فعالیتها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس دریکی از رشته های: (سیول انجنیری، انجینری ساختمانی)  به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
          تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی:
•    (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
•    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies