مدیر عمومی مفروشات و محروقات

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی مفروشات و محروقات
بست:    4
وزارت یا اداره:    ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله 
بخش مربوطه:    آمریت دایره مرکز
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر دایره مرکز
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
هدف وظیفه :        کنترول، مدیریت ، رهنمایی و نظارت  از  تمام امور فورمه جات بخش مفروشاتی و محروقاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    تهیه، تثبیت احتیاج، محافظه، صرفه جویی و مصارف مواد و اجناس مفروشاتی.
2.    درخواست، اخذ، محافظت و توزیع درست و دقیق عینیات را نظر به احتیاج حقیقی و مطابق به تعلیماتنامه لوژستیک.
3.    اجرای امورات یومیه، اکمال، توزیع و محاسبه عینیات با استفاده از سیستم (Core IMS)
4.    کنترول، بررسی و توحید فورمه های مصارفاتی مفروشات و محروقات. 
5.    اکمال اجناس مفروشاتی ومحروقاتی ازریاست لوژستیک به وقت وزمان معین طبق ضرورت.
6.    توزیع اجناس به جزوتامهای مربوط خویش به وقت وزمان معین مطابق ضرورت.
7.    ترتیب (فورم14) اجناس مفروشاتی ومحروقاتی ضرورت قرارگاه ریاست ولواهای شش گانه به ریاست تنظیم اداره عینیات.
8.    چک وکنترول فورم های اکمالاتی وتوزیع آن به جزوتام ها.کنترول ازوضعیت دیپوهای مفروشاتی ومحروقاتی.
وظایف مدیریتی:
9.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
10.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفامهه و هماهنگی  با  صنوف مختلف در سطح قرارگاه وزارت  وجوانب اجرائیوی سیستم اکمالات غرض افزایش موثریت و کارائی. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی:حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد ، اداره و تجارت، اداره عامه ، علوم اجتماعی، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیلسی ، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، تعلیم و تربیه ) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 تجربه کاری:  داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
2.    مهارت های لازم:
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی 
توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه 
3.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies