اعضای کمکی سیستم اپس

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۵:۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه:    اعضای میز کمکی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    6
گزارشده به:    آمر پروژه سیستم اپس
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: هماهنگی نزدیک با مدیریت سایت، تدارک دهی کمک های اولیه راجع به تکنالوژی معلوماتی، رسیدگی به تماس ها، و تدارک دهی حمایه اداری عمومی به پروژه. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط درمطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
2.    حمایه و کمک تخنیکی برای کاربران سیستم اپس از طریق تیلیفون، ایمل و یا سایر امکانات.
3.    برقراری تماس برای کارکنان سیستم اپس که خواهان کمک هستند از طریق تیلیفون، ایمیل و یا سایر وسایل ارتباطی.
4.    حل چالش ها ی تخنیکی با استفاده از تخنیک های موجود و پرسش نامه ها  از کاربران.
5.    فراهم نمودن خدمات تخنیکی به تطبیق پروژه سیستم اپس بخش مرکزی و ولایتی.
6.    دریافت بهترین راه حل به اساس معلومات و جزیات از طرف کاربران.
7.    یاداشت  چالش های و مشکلات حل ناشده و ارسال آن  به مرجع بالاتر.
8.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوارو سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای بخش مربوط، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه بوی سپرده میشود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، سایر رشته های مرتبط.
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    سلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو و یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.     داشتن مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies