کارشناس ارتقاء ظرفیت

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس ارتقاء ظرفیت
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست منابع بشری
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر آموزش 
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: ارائه مشوره های مفید در جهت ارتقا ظرفیت به آمریت اموزش ارتقای ظرفیت و ارائه طرح های عملی در جهت ارتقا ظرفیت.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط.
3.    ارائه مشوره ها  به آمرآموزش در جهت رشد و انکشاف ارتقا ظرفیت کارکنان ملکی در وزارت.
4.    همکاری با آمریت آموزش بمنظور ارتقا ظرفیت کاری کارکنان ملکی وزارت. 
5.    بررسی نقاط قوی و ضعیف برنامه های ارتقای ظرفیت و ارایه گزارش از آن در جهت بهبود نقیصه مربوط.
6.    جمع آوری و توحید پلانهای کاری وگزارشات از برنامه های ارتقای ظرفیت.                
7.    ارائیه مشوره درمدیریت، پلانگذاری، ابراز نظر در فراهم آوری مواد آموزشی.
8.    ارائه گزارش های تحلیلی از رشد و انکشاف برنامه های ارتقا  ظرفیت به آمربخش.
9.     ابراز نظر درمورد بررسی پلانهای انکشافی ارتقا ظرفیت و طرح پیشنهادهای مفید بخاطر بهبودآن.
10.    ابراز نظر درمورد راه اندازی برنامه های نیاز سنجی آموزشی و ایجاد ارتباط با مراجع تمویل کننده گان.
11.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies