سکرتر

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    سکرتر
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست منابع بشری
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس
گزارش¬گیر از:    قدمه های تحت اثر
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: پذیرش مراجعین، رسیده گی به تیلفونها .تنظیم و ترتیب  ملاقات مراجعین با دفتر رئیس
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:
•    ترتیب وتنظیم پذیرش مراجعین و تنظیم پروگرام اوقات آن با مقام ریاست. 
•    تامین ارتباطات تیلفونی مقام ریاست به سائر ادارات دولتی و مقام وزارت.
•    ترتیب، تنظیم وپذیرایی ازمهمانان مقام ریاست عمومی.و مطلع ساختن هدایات مقام به شعبات مربوط.
•    کنترول ازدفتر کاری ریاست، تنظیم ملاقات ها و تقسیم اوقات ، پذیرش مراجعین، رسیده گی به تیلفونها.
•    ترتیب و توزیع یاداشت تصامیم و فیصله های مجالس بخش مربوط.
•    اخذ، تعقیب و ثبت مراسلات  ایکه عنوانی ریاست عمومی میباشند. و تعقیب هدایات توسط شعبات مربوطه.
•    تایپ نمودن مراسلات، اسناد و راپورهای که محرم میباشند.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخل ریاست و بیرونی به منظور تنظیم فعالیتهای بهتر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:( اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، فلسفه و تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی ،حقوق و علوم سیاسی، پالیسی عامه، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، تعلیم و تربیه )از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: نیاز ندارد
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی 
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.


 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies