آمریت تحلیل و تجزیه

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۱:۳۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت تحلیل و تجزیه 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست  حمایت معلوماتی
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس حمایت معلوماتی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: تحلیل و تجزیه وضعیت تبلیغات ضددولتی ،جنگ روانی و اطلاعات جمع آوری شده از رسانه ها و صفاحات اجتماعی، ارائیه طرح، نظریات و پیشنهادات سودمند بمنظور تدوین پلان عملیاتی
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    سهم گیری فعالانه در مرور، بازنگری و تغیر، اصلاح پلان های تکتیکی تدوین شده ریاست.
•    تحلیل و بررسی افکارعامه ، دفع تبلیغات دشمن با توجه به تجزیه و تحلیل از وضعیت جاری در رسانه ها و صفحات اجتماعی.
•    ارائیه طرح های معقول و سودمند با توجه به تحلیل از دیدگاه محیط معلوماتی با در نظر داشت پلان استراتیژیک وزارت.
•    اشتراک در جلسات هیئت اداری و جمع آوری معلومات از صورت جلسات ،تحلیل و آماده گی جهت تدوین فعالیتهای عملی.
•    تحلیل و ارزیابی محیط معلوماتی و ترتیب پروپوزل برای اقدامات پیشگیرانه.
•    تهیه گزارش تحلیلی از افکار عامه، متنفذین، نهاد های امنیتی و پلان و فعالیتهای رسانه ئی و تبلیغاتی دشمن.
•    سهم گیری فعالانه در قسمت تهیه و ترتیب پلان استراتیژیک و پلان عملیاتی ریاست.
وظایف مدیریتی: 
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره،
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی لازم با دیپارتمنت های اطلاعاتی وزارت و یا سایر بخشهای ذیدخل بمنظور تدوین پلان های پیش گیرانه تبلیغات و جنگ روانی دشمن.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.
رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:( ادبیات، ژورنالیزم، ارتباطات، حقوق و علوم سیاسی، اداره و رهبری، حکومت داری، اقتصاد، روابط عامه، حقوق و علوم سیاسی )از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی: 
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
            (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies