خدمات

پاسپورت

متقاضیان محترم!
برای تکمیل شدن و چاپ پاسپورت نیاز به معلومات و مدارک ذیل میباشد لطفاً در تهیه مدارک

بیشتر

فورم ویزه

برای فورم ویزه اینجا کلیک نماید. click here

بیشتر

اخذ جواز راننده گی

شهروندان کشور با این شرایط می توانند جواز راننده گی خود را بدست آورند.

  1.  مطابق ماده ۱۰ و ۱۲ قانون

بیشتر

عدم مسوولیت unavailable

بیشتر