ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه درچوکات ریاست عمومی دفتر مقام وزارت عمدتاً مسئولیت هماهنگی امور دیپلوماتیک، ارتباط برقرار کردن ارگانهای پولیس و سفارت خانه های خارجی و ماموریت های بین المللی در افغانستان، معرفی پرسونل این وزارت در ورکشاپ‌ها، نشستها، ملاقاتها، کنفرانس‌ها بین المللی و همچنان اعزام منسوبین این وزارت در کورسها و بورسهای آموزشی و تعلیمی را برعهده دارد.