ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه درچوکات ریاست عمومی دفتر مقام وزارت عمدتاً مسئولیت هماهنگی امور دیپلوماتیک ، ارتباط برقرار کردن ارگان های پولیس و سفارت خانه های خارجی و ماموریت های بین المللی در افغانستان ، معرفی پرسونل اینوزارت در ورکشاپها ، نشست ها ، ملاقات ها ، کنفرانس ها بین المللی و همچنان اعزام منسوبین اینوزارت در کورس ها و بورس های آموزشی و تعلیمی را برعهده دارد.

ریاست ارتباط خارجه که در تشکیل خود 35 کارمند دارد، دارای چهار دیپارتمنت : همکاری های بین المللی، تعلیم و تربیه بین المللی، پروتوکول های بین المللی  و اداری میباشد.