د بهرنیو اړیکو ریاست په اړه

دبهرینو اریکو ریاست دکورنیو چارو وزارت ددفتر لوی ریاست په چوکات کی ، په عام دول د دیپلوماتیکو چارو هم غری ، دپولیسو او سفارتونو ، دیپلوماتیکو مرکزنو ، دنریوالو حواکونو د اریکو د تامینولو چاری ، په نریوالو کنفرانسونو ، ورکشاپونو ، ناستی او خبرواترو ،د کورنیو چارو وزارت دمنسوبینو معرفی کول ، په نریوالو کورسونو ، شوونیز بورسونو دکورنیو چارو وزارت منسوبین معرفی کول  چاری پرمخ بیایی.

.دبهرینو اریکو ریاست د (35) غرو لرونکی ، دحلورو حانگو لکه د نریوالو همکاریو ، دنریوالو شوونی او روزنی ، دنریوالو پروتوکولونو او داداری چارو ، خپلی چاری پرمخ وری.

لاسته راورنی او تشکیلات
دنریوالو همکاریو مدیریت :

دنریوالو خبرو اترو ، نریوالو هم غزی ، نریوالو ناستی ، نریوال سیمینارونه ، نریوال ورکشاپونه ، نریوال کنفرانسونه ، همدارنگه د وزارت د مشرتابه خبری او اتری د هغه میشت دیپلوماتانو سره چی بکابل کی فعالیت کوی ، دوزارت هغو د پولیسو کارکونکو چی په جگرو او یا ماینونو باندی تپی کیژی دهغوی د تگ لپاره د وراندیزونو جورول

څلویښ تنو نوماندانو د کاری پروسیجر د پرمختک گزارش د فدراتیف روسی هیواد په بورس کی
د 40 تنو داورد محاله تحصیلی بورس، او د کورنیو چارو محترم وزیر د هدایت سره سم، حانگری کمیسیون د نوماندانو د تاکنی لپاره رامنح شول او د دغی بورس د نوماندانو حخه آزموینه واخیستل شول چی په نتیجه کی 40 تنه تاکل شوی او شرایطو ته برابر کسانو چه د آزموینی حخه په بریالیتوب تیر شوی دی، دغی بورس ته وتاکل شوو. چی ددغو نوماندانو د پیژند گلوی جدول، بهرینو اریکو  ریاست ته را رسیدلی دی. تولو نوماندانو ته تحصیلی پاسپورت د بهرینو چارو وزارت حخه اخیستل شوی او د ویزی د صادر ولو لپاره  د روسیی سفارت ته سپارل شویده.


دهغو ناروغو کسانو چی د کورنیو چاروزارت (افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکی) په شمول پیشنهادونه یی چی د تداویو په خاطر د هیواد حخه بهرته لیزل کیزی جمهوری ریاست عالی مقام ته د 1393 کال دتلی میاشتی د7 نیتی حخه چی د ملی وحدت د حکومت د لومری ورخ د پیل کار، تر سه شنبی ورح (1394 کال د غبرگولی میاشتی د 5 نیتی پوری وراندی شویده :
-    افسرانو په تعداد د (121) تنو.
-    ساتنمنانو په تعداد  د (59) تنو.
-    ساتونکی په تعداد د (84) تنو.
-    تول په تعداد د (264) تنو.


د 14 تنو محصلینو د فارغیدو دیپورت چی له قزاقستان هیواد حخه
د 1388 کال دلیندی میاشتی د لومری نیتی، انعقاد شوی موافقتنامه پر بنست د 2009 کال د 11 ماشتی 22 نیتی ، 14 تنو د دولسم صنف فارغینو چی په 1389 کال د قزاقستان هیواد د کراگنده اکادمیو تحصیلی بورس ته لیزل شوی ووچی دغه محصلینو په دو حانه (دسرحدی پولیسو او نظم عامی پولیسو) عالی تحصیلاتو په خاطر لیزل شوی او په 6/4/1394 نیته د هغی اکادمی حخه فارغ او په خیرسره هیواد ته راستون شول.