همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

 انجینر آبرسانی انجینر آبرسانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر آبرسانی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

انجینر ساختمانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر ساختمانی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

 مدیر عمومی مفروشات و محروقات

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی مفروشات و محروقات
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

 مدیر عمومی البسه و قرطاسیه


لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی البسه و قرطاسیه
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

 مدیر عمومی اعاشه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اعاشه
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

مدیر عمومی مالی

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:      مدیر عمومی مالی  
بست:     4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۰

کابل

Background image

مدیرعمومی تخصیصات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     مدیرعمومی تخصیصات
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

مدیر عمومی تولید برنامه ها

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تولید برنامه ها
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

مانیتورنگ صفحات اجتماعی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     مانیتورنگ صفحات اجتماعی
بست:    4

Pagination